Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Datum objave: 17.01.2022 08:09 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


UPRAVA ZA KADROVE

Objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije kandidata za predavače odnosno trenere za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za teme:

Zakon o upravnom postupku
Monitoring i evaluacija ZUP-a
Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku
Zaštita ličnih podataka
Tajni podaci
Inspekcijski nadzor
Prekršajni postupak
Komunalni nadzor
Javne nabavke
Elektronski sistem javnih nabavki
Slobodan pristup informacijama
Službenički sistem
Etički kodeks
Izrada akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Izrada kadrovskog plana
Mirno rješavanje radnih sporova
Postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika
Postupak pred Komisijom za žalbe
Disciplinska odgovornost
Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja
Zabrana diskriminacije
Mobing
Obuka članova Komisije za postupak provjere sposobnosti kandidata
Postupak oglašavanja, selekcija i zapošljavanje
Interno tržište rada
Izrada strateških akata
Održivi razvoj
Nacionalni brend
Statistički proces prikupljanja i analize podataka
Obuka kao ključna karika u oblasti upravljanja ljudskim resursima
Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem odnosno usavršavanjem
Mentorstvo
Informatička zaštita podataka
Sajber bezbjednost
Open source - prednosti i primjena
Cloud servisi za skladištenje podataka
Google paket besplatnih alata
Emocionalna inteligencija
Timski rad
Motivacija zaposlenih
Pisanje izvještaja
Poslovna efikasnost
Poslovna korespondencija
Poslovni sastanci
Povratna informacija
Pregovaranje i pregovaračke vještine
Prevencija najčešćih profesionalnih oboljenja
Psihološka sigurnost na radnom mjestu
Retorika
Rješavanje konfiktnih situacija
Uvod u koučing
Koučing primjena u organizaciji
Timski koučing
Upravljanje vremenom
Upravljanje stresom
Uvod u koučing
Vještine komunikacije sa strankama
Vještine prezentacije - javni nastup
Vođenje intervjua

 
Uslovi za prijavu:
Visoko obrazovanje;
Radno iskustvo minimum 3 godine na poslovima koji se odnose na temu za koju se kandidat prijavljuje;
Iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršavanja (fakultativni uslov).

 
Izuzetno, za kandidate koji nemaju iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršvanja, Uprava za kadrove može organizovati trening za sticanje trenerskih vještina.


Potrebna dokumentacija:
Dokaz o stečenom obrazovanju;
Potvrda o relevantnom radnom iskustvu;
Potvrda o predavačkom odnosno trenerskom angažmanu (fakultativni uslov);
Kopija trenerskog sertifikata (fakultativni uslov);
Spisak objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti (ukoliko kandidat ima objavljene radove, potrebno je da navede: ime i prezime autora, naslov rada, naziv naučne ili stručne publikacije, godinu izdavanja, broj i stranice časopisa i internet stranicu ako je rad objavljen na internetu);
Radna biografija;
Prijavni obrazac.

 
Kandidati koji budu ispunili kriterijume predviđene javnim pozivom, biće pozvani u drugu fazu selekcije (intervju).
Druga faza selekcije podrazumijeva prezentaciju dijela obuka za temu za koju se kandidat prijavljuje.
Prezentacija dijela obuke realizuje se po modelu plana obuke koji je kandidat prethodno pripremio i dostavio najkasnije jedan radni dan prije održvanja intervjua. Model plana obuke sadrži: naziv teme, naziv tematske cjeline koju će prezentovati, opis tematske cjeline, kratak opis oblika i metoda realizacije obuke, predlog materijala koji je potrebno pripremiti za potrebe realizacije obuke, spisak literature, predlog didaktičkog materijala i opreme potrebne za realizaciju obuke i vremenski raspored obuke.

Napomena: Zainteresovani predavači odnosno treneri, koji su već bili angažovani u pripremi i realizaciji obuka na teme obuhvaćenih javnim pozivom, obnavljaju prijavu (popunjavanjem prijavnog obrasca), bez dostavljanja dokumentacije i ne prolaze drugu fazu selekcije (intervju).

Način prijave: Prijavljivanje se vrši do 31. janura 2022. godine na e-mail: obuka@hrma.me, sa naznakom:

Prijavni obrazac za predavače-trenere za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Kontakt osoba: Ana Zečević, samostalna savjetnica I u Sektoru za obuku i razvoj  kadrova; 020/201-055