Мања слова Већа слова РСС
узкузк

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

За кандидате који су пријавили стручни испит за рад у државним органима у Управи за кадрове, полагање истог ће се организовати до 01. октобра 2019. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са новом Уредбом о програму и начину полагана стручног испита за рад у државним органима ("Службени лист Црне Горе", бр. 079/18 од 07.12.2018) пријаве за полагање стручног испита за рад у државним органима за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања, од 15. децембра 2018. године, подносе се Министрарству јавне управе, на адресу Римски трг бр. 45 Подгорица.На основу Уредбе о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима („Сл. лист Црне Горе", бр. 7/14) Управа за кадрове је од 31. марта 2014. године надлежна за полагање стручног испита за рад у државним органима. Од наведеног датума, кандидати пријаве за полагање стручног испита достављају Управи за кадрове.

Стручни испит за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања полаже се по програму који садржи сљедеће предмете:
1. Уставни систем, европске интеграције и НАТО,
2. Управно право,
3. Радно право,
4. Привредно право,
5. Финансије са основама статистике.

Кандидат је дужан да Управи за кадрове достави доказе о испуњавању услова за полагање стручног испита:
1. Пријаву за полагање стручног испита
2. Овјерену фотокопију увјерења/дипломе о завршеном В, ВИ или ВИИ нивоу квалификације образовања
3. Овјерено рјешење о признавању иностране образовне исправе
4. Овјерену потврду/увјерење о радном искуству
5. Фотокопију личне карте

Потребна документација се доставља у писарници Управе за кадрове, улица Јована Томашевића број 2А Подгорица, у периоду од 10 до 13 часова или путем поште.
О датуму, мјесту и времену полагања стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Управе за кадрове (www.узк.гов.ме), најкасније 15 дана прије дана полагања стручног испита.
Трошкови плагања стручног испита за кандидате за В, ВИ или ВИИ нивом квалификације образовања износе 76,50 е. Лица са инвалидитетом и лица из породица чији су чланови корисници материјалног обезбјеђења ослобађају се трошкова полагања стручног испита, о чему су дужни доставити доказ.

Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун: Буџет Црне Горе - Управа за кадрове број 832-1135-90 - сврха уплате: Накнада за полагање стручног испита за рад у државним органима.

Кандидат је дужан доказ о уплати доставити на увид секретару комисије прије почетка испита. Кандидату који не достави доказ о уплати трошкова полагања стручног испита неће се дозволити полагање стручног испита.

НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
Начин полагања стручног испита за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања стручни испит за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања полаже се усмено тако што се кандидат испитује из појединачних предмета по реду који одреди предсједник Комисије. Успјех на стручном испиту за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања Успјех кандидата на стручном испиту за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања оцјењује се оцјеном “положио” или “није положио” за сваки од предмета. Положио је кандидат који је, за сваки предмет појединачно, добио оцјену “положио”.

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА
Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање стручног испита, због болести кандидата или других оправданих разлога.

ПОПРАВНИ ИСПИТ И ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ЗА В, ВИ И ВИИ НИВО КВАЛИФИКАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
Кандидат који је на стручном испиту за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања добио оцјену “није положио” из једног предмета има право да из тог предмета полаже поправни испит.
Кандидат који је на стручном испиту за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације добио оцјену “није положио” на два или висе предмета има право на поновно полагање. Трошкови плагања стручног испита за поновно полагање износе 38, 25 е.