Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

 OBAVJEŠTENJE

Za kandidate koji su prijavili stručni ispit za rad u državnim organima u Upravi za kadrove, polaganje istog će se organizovati do 01. oktobra 2019. godine.

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa novom Uredbom o programu i načinu polagana stručnog ispita za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 079/18 od 07.12.2018) prijave za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja, od 15. decembra 2018. godine, podnose se Ministrarstvu javne uprave, na adresu Rimski trg br. 45 Podgorica.Na osnovu Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima („Sl. list Crne Gore", br. 7/14) Uprava za kadrove je od 31. marta 2014. godine nadležna za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Od navedenog datuma, kandidati prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju Upravi za kadrove.

Stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:
1. Ustavni sistem, evropske integracije i NATO,
2. Upravno pravo,
3. Radno pravo,
4. Privredno pravo,
5. Finansije sa osnovama statistike.

Kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita:
1. Prijavu za polaganje stručnog ispita
2. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja/diplome o završenom V, VI ili VII nivou kvalifikacije obrazovanja
3. Ovjereno rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave
4. Ovjerenu potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
5. Fotokopiju lične karte

Potrebna dokumentacija se dostavlja u pisarnici Uprave za kadrove, ulica Jovana Tomaševića broj 2A Podgorica, u periodu od 10 do 13 časova ili putem pošte.
O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije 15 dana prije dana polaganja stručnog ispita.
Troškovi plaganja stručnog ispita za kandidate za V, VI ili VII nivom kvalifikacije obrazovanja iznose 76,50 e. Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita, o čemu su dužni dostaviti dokaz.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore - Uprava za kadrove broj 832-1135-90 - svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita. Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita neće se dozvoliti polaganje stručnog ispita.

NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
Način polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se usmeno tako što se kandidat ispituje iz pojedinačnih predmeta po redu koji odredi predsjednik Komisije. Uspjeh na stručnom ispitu za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja Uspjeh kandidata na stručnom ispitu za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja ocjenjuje se ocjenom “položio” ili “nije položio” za svaki od predmeta. Položio je kandidat koji je, za svaki predmet pojedinačno, dobio ocjenu “položio”.

ODLAGANJE ISPITA
Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita, zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga.

POPRAVNI ISPIT I PONOVNO POLAGANJE ZA V, VI I VII NIVO KVALIFIKACIJE OBRAZOVANJA
Kandidat koji je na stručnom ispitu za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja dobio ocjenu “nije položio” iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.
Kandidat koji je na stručnom ispitu za V, VI i VII nivo kvalifikacije dobio ocjenu “nije položio” na dva ili vise predmeta ima pravo na ponovno polaganje. Troškovi plaganja stručnog ispita za ponovno polaganje iznose 38, 25 e.


Sekretar komisije: Ivana Radulović
kontakt telefon: 020/201-056;

Linkovi:
Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima
Informator za polaganje stručnog ispita
Program polaganja stručnog ispita sa Pregledom propisa i pravnom literaturom
Program obuke za polaganje stručnog ispita
Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima