Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

OBAVJEŠTENJE 

 

 

 Za kandidate koji su prijavili stručni ispit za rad u državnim organima u Upravi za kadrove, polaganje istog će se organizovati do 01. oktobra 2019. godine.

 

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa novom Uredbom o programu i načinu polagana stručnog ispita za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 079/18 od 07.12.2018) prijave za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja, od 15. decembra 2018. godine, podnose se Ministrarstvu javne uprave, na adresu Rimski trg br. 45 Podgorica.

http://www.mju.gov.me

 

Na osnovu Uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima („Sl. list Crne Gore", br. 7/14) Uprava za kadrove je od 31. marta 2014. godine
nadležna za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Od navedenog datuma, kandidati prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju Upravi za kadrove.
Stručni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:
1. Osnovi ustavnog uređenja,
2. Osnovi sistema državne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave,
3. Osnovi upravnog postupka,
4. Osnovi finansija i statistike,
5. Kancelarijsko poslovanje.

Pregled propisa i pravne literature za programe polaganja stručnog ispita utvrdiće Uprava za kadrove i objaviće na internet stranici.
Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju je obrazovala direktorica Uprave za kadrove.
Kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita:
1. Prijavu za polaganje stručnog ispita
2. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o završenom III ili IV nivou kvalifikacije obrazovanja
3. Potvrdu o radnom iskustvu (najmanje šest mjeseci radnog iskustava na poslovima sa III ili IV nivoom kvalifikacije obrazovanja)
4. Fotokopiju lične karte
Potrebna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima", ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta i adresa u pisarnici Uprave za kadrove, ulica Jovana Tomaševića broj 2A Podgorica, u periodu od 10 do 13 časova ili putem pošte.
O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.co.me), najkasnije sedam dana prije dana polaganja stručnog ispita.
Troškovi plaganja stručnog ispita za kandidate sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja iznose 38,25 e. Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita, o čemu su dužni dostaviti dokaz.
Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun:
Budžet Crne Gore - Uprava za kadrove broj 832-1135-90 - svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima

Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita.
Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita neće se dozvoliti polaganje stručnog ispita.

Sekretar komisije: Lidija Savković
kontakt telefon: 020/240-689; 067/623-558

Informator za polaganje stručnog ispita
Program obuke za polaganje stručnog ispita
Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima