Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

uzk

Kadrovski informacioni sistem (KIS) omogućava administraciju i registraciju svih informacija o zaposlenim licima, propisanih zakonom i predstavlja osnov za analiziranje podataka u cilju upravljanja kadrovima. Osim toga, ovaj sistem omogućava bazične uslove na osnovu kojih je moguće izraditi planove organizacije po različitim nivoima, kao što su: planiranje unutrašnje organizacije i sistematizacije državnih organa, efikasnije raspoređivanje i korišćenje kadrovskog potencijala.

 

Kroz Centralnu kadrovsku evidenciju – CKE ostvareni su sledeći ciljevi:

· omogućen je jedinstven pogled na podatke o državnim službenicima i namještenicima,

· obezbijeđeno efikasno praćenje osposobljavanja i usavršavanja,

· obezbijeđena evidencija o svim postupcima u vezi s kadrovima:

  o zasnivanju radnog odnosa,

  o raspoređivanju zaposlenih lica,

  o ocjenjivanju rada,

  o napredovanju zaposlenih lica,

  o usavršavanju,

  o prestanku radnog odnosa.

                      • praćenje internog tržišta rada.

Funkcionalni moduli postojećeg CKE softverskog sistema su:

· Organizacija i sistematizacija radnih mjesta

· Mogućnost planiranja i analize kadrovskih resursa putem izvještaja koji se baziraju na unešenim podacima

· Obuke i usavršavanje

· Disciplinski postupak

· Ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika

· Interno tržište rada

KIS je instaliran u 111 državnih organa (stanje u junu 2020.godine) sa preko 200 ovlašćenih KIS korisnika, odnosno lica ovlašćenih za unos podataka. Svi državni organi imaju pristup isključivo svojim podacima i odgovorni su za unos i ažuriranje svojih podataka, što znači da su svi oni vlasnici svojih podataka, i bez mogućnosti  da vide podatke ostalih državnih organa. Svim korisnicima KIS-a, pojedinačno, otvoreni su posebni korisnički nalozi. Pri tom, Uprava za kadrove ima centralnu ulogu, tj. ima uvid u sve unešene podatke, u cilju kreiranja izvještaja na nivou državne uprave i pružanja pomoći (Help-desk) svim korisnicima KIS-a.

U cilju efikasnijeg funkcionisanja CKE donešeni su:

Smjernice za obračun zarada kroz Kadrovski informacioni sistem

Postizanje ažurnosti podataka za izradu kadrovskog plana

Pravilnik o blizem sadrzaju i nacinu vodjenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog trzista rada („Službeni list CG“, br. 54/2018)

Obrazac za korisnički nalog sadrži podatke o korisniku

Strategijom reforme javne uprave u CG (2016-2020) planirano je da se CKE poveže sa evidencijom Ministarstva finansija radi postizanja potpune ažurnosti i svih prethodno navedenih ciljeva.

Drage kolege, državni službenici i namještenici zaduženi za unos podataka u CKE, pozivamo vas da, uzmete učešće u procesu postizanja što bolje ažurnosti CKE.

Mi smo tu da Vam pružimo podršku.

Sektor za informacioni sistem kadrova